Algemene voorwaarden B-Ambitious V.O.F.

Artikel 1 – werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtgever en B-Ambitious, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.
 2. Afwijkende voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden afgesproken.
 3. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen af te spreken, met inachtneming van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2 – totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van de zijde van B-Ambitious zijn herroepelijk, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever aan B-Ambitious.

Artikel 3 – prijzen / tarieven

 1. De overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief btw, vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door B-Ambitious worden gewijzigd. In geval van prijs-/tariefverhoging is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs gelijk is aan de inflatie (cpi), voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een prijsstijging van materialen en middelen – tot maximaal 10% – die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. In het tarief van B-Ambitious zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd bedraagt € 50,- excl. btw per uur. Reis- en verblijfkosten wordt gedeclareerd volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes met een inschatting van de benodigde tijd brengt B-Ambitious alleen de werkelijk bestede tijd (gelijk of minder dan de ingeschatte benodigde tijd) in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, vindt de declaratie plaats na overleg met opdrachtgever.

Artikel 4 – betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, een en ander door de B-Ambitious te bepalen. Na 30 dagen volgt een betalingsherinnering.
 2. Bij overschrijding van de termijn van 37 dagen wordt 1,5% rente per maand in rekening gebracht, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door B-Ambitious gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.
 4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen dan wel anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle daartoe ontstane kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van € 150,00.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van B-Ambitious op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt B-Ambitious tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 6 – verzuim

 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige uit kracht van de wet, deze voorwaarden dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft B-Ambitious het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever kenbaar te maken zulks onverminderd het recht van B-Ambitious op schadevergoeding. Voorts heeft B-Ambitious alsdan het recht om de geleverde documenten middels een tot de opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen. Door deze verklaring wordt de overeenkomst ontbonden, onverminderd, wederom, het recht van B-Ambitious op schadevergoeding.
 2. In gevallen dat:
  • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, en verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  • de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  • de opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf;
  • B-Ambitious uit mededelingen van of namens de opdrachtgever moet afleiden dat deze tekort zal schieten in de nakoming van zijn verbintenissen;
  • B-Ambitious goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten, en de opdrachtgever vervolgens niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning van de zijde van B-Ambitious, met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.
  • vaststaat dat nakoming van de verbintenissen door de opdrachtgever zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; heeft B-Ambitious de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld. Indien een dergelijke zekerheid niet binnen een door B-Ambitious aan te geven redelijke termijn wordt gesteld, dan heeft B-Ambitious het recht de overeenkomst te ontbinden zulks onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan.

Artikel 7 – uitvoering van opdracht

 1. B-Ambitious voert de werkzaamheden – met een inspanningsverplichting –
  uit binnen het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft B-Ambitious het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
 3. B-Ambitious is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 4. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan B-Ambitious de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Als door B-Ambitious of door B-Ambitious ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een geschikte werkruimte met gebruik van keuken en toilet.
 6. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever

Artikel 8 – wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt B-Ambitious de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. B-Ambitious mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
 2. In afwijking van lid 1, brengt B-Ambitious geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan B-Ambitious kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 – eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door B-Ambitious geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van B-Ambitious totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever B-Ambitious daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
 5. De door B-Ambitious geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Wil B-Ambitious zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan B-Ambitious – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van B-Ambitious zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.
 7. Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerpstudio de vrijheid om het ontwerp en/of concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit
  of promotie.

Artikel 10 – onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan B-Ambitious. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van gestelde tekortkoming bevatten, zodat B-Ambitious er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht B-Ambitious de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij beide partijen van mening zijn dat het beoogde resultaat niet meer kan worden gerealiseerd.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is B-Ambitious aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11 – teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Als B-Ambitious aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag B-Ambitious de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 12 – aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft B-Ambitious een inspanningsverplichting. Indien B-Ambitious aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. B-Ambitious is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat B-Ambitious is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. B-Ambitious is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. B-Ambitious is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Als B-Ambitious in een gerechtelijke uitspraak aansprakelijk wordt geacht voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van B-Ambitious in het voorkomende geval te verstrekken uitkering op basis van de aansprakelijkheidsverzekering.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de B-Ambitious of zijn medewerkers.
 6. B-Ambitious zal goed afstemmen intern, als met de eigen gekozen drukkerij, om ervan te vergewissen dat de bestanden zorgvuldig technisch en inhoudelijk worden gecontroleerd. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke controle van de bestanden wanneer op zijn verzoek een andere drukkerij wordt ingezet voor de uitvoering van de opdracht. Mocht er in de situatie van de eerste volzin van dit artikellid onverhoopt iets misgaan, dan zal de B-Ambitious met een oplossing komen maar aanvaardt geen aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven. B-Ambitious neemt de kosten en/of kwaliteitsverlies die hieruit voortvloeien niet voor zijn rekening. B-Ambitious aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eindproducten die niet voldoen aan de vooraf kenbaar gemaakte kwaliteitseisen van B-Ambitious maar op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn ingekocht c.q. aangeleverd ten behoeve van de opdracht. B-Ambitious zal voor de inkoop van opdrachtgever geen compensatie bieden aan opdrachtgever.
 7. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
 8. Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Het vervoer van de af te leveren zaken geschiedt voor rekening van de opdrachtgever tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de ontwerpstudio door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 12A – aansprakelijkheid | BAmDAM

 1. Indien de overeenkomst het gebruik van BAmDAM (B-Ambitious Digital Asset Management) inhoudt dan is B-Ambitious niet aansprakelijk voor de bewerking of verwerking door opdrachtgever (gebruiker) of door opdrachtgever ingeschakelde (gemachtigde) derden van de in BAmDAM opgeslagen (en op kwaliteit door B-Ambitious goedgekeurde) huisstijl-, branding- en campagnematerialen (content).
 2. Voor afbeeldingen, videomateriaal, tekst, audio of andere inhoud (content), die opdrachtgever (gebruiker) op BAmDAM uploadt of plaatst, garandeert opdrachtgever (gebruiker) en gaat opdrachtgever (gebruiker) ermee akkoord dat:
  1. opdrachtgever (gebruiker) alle benodigde rechten bezit om de content te verzenden of te plaatsen op BAmDAM;
  2. B-Ambitious geen licenties van derden dient te verkrijgen of royalty’s dient te betalen aan derden met betrekking tot de content van opdrachtgever (gebruiker);
  3. de content geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; en
  4. de content voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten.

Artikel 13 – vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart B-Ambitious voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvoor anderen aansprakelijk zijn. Indien B-Ambitious uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden B-Ambitious zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is B-Ambitious, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van B-Ambitious en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 14 – overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BB-Ambitious geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 2. B-Ambitious heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Is B-Ambitious op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij voor dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 15 – intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom, inclusief de vermelde rechten onder lid 2 tot en met 5 van dit artikel, ter zake van door B-Ambitious aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, komen uitsluitend toe aan B-Ambitious totdat alle facturen door opdrachtgever tijdig en volledig zijn betaald.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan door B-Ambitious ontwikkelde producten, concepten, methodieken, projecten, modellen, materialen e.d. aan derden ter hand te stellen, tenzij B-Ambitious schriftelijk toestemming heeft verleend.
 3. Het reproductierecht op materiaal berust bij B-Ambitious. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databank of op enige andere manier aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B-Ambitious. Bij overtreding van deze bepaling is B-Ambitious gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te eisen.
 4. Opdrachtgever garandeert jegens B-Ambitious dat haar medewerkers, overige contractspartners die mede werkzaam of betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, deugdelijk geïnformeerd zijn over en zich conformeren aan de algemene voorwaarden in het algemeen en aan specifiek de in dit artikel genoemde voorwaarden.
 5. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die B-Ambitious geldend kan maken.

Artikel 16 – geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet B-Ambitious volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 17 – geschillen

In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie onderling op te lossen. Als het niet lukt om het geschil onderling op te lossen dan wordt een MfN-registermediator (mfnregister.nl) ingeschakeld waarbij de kosten 50%-50% worden verdeeld tussen opdrachtgever en B-Ambitious. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 18 – toepasselijk recht

Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden.

Artikel 19 – wijzigingen

Deze algemene voorwaarden (versie januari 2023) zijn te raadplegen op de website van B-Ambitious. B-Ambitious is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden zullen door B-Ambitious, tijdens het uitvoeren van de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij de B-Ambitious dient de opdrachtgever zelf op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden gedurende die tijd gewijzigd zijn.